Regulamin konkursu


 1. ORGANIZATOR
  Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi:
  Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki - Małgorzata Kotlicka
  Nauczyciele matematyki - Izabella Żółtaszek i Aleksandra Roman
 2. ADRESAT KONKURSU
  Uczniowie klas czwartych łódzkich szkół podstawowych.
 3. CELE KONKURSU
  • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
  • rozbudzanie myślenia logicznego;
  • doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
  • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
 4. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
  Komisja konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki ze szczególnym uwzględnieniem:
  • dziesiątkowy system pozycyjny;
  • rachunek pamięciowy i pisemny;
  • jednostki i ich zamiana;
  • znaki rzymskie
  • własności figur płaskich i przestrzennych.
 5. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
  • Konkurs jest jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu odbywa się tego samego dnia.
  • W konkursie bierze udział jeden dwuosobowy zespół z każdej zgłoszonej szkoły.
  • Uczestnicy pracują parami, rozwiązują łamigłówki, krzyżówki matematyczne i zadania tekstowe, układają tangramy i domina.
  • Każda para pokonuje wszystkie konkurencje, które mają określony limit punktowy i czasowy.
  • Sędziami poszczególnych konkurencji są uczniowie klas VI szkoły organizatora.
  • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, w skład którego wchodzą nauczyciele matematyki startujących szkół, wybrani losowo przed rozpoczęciem konkursu.
  • Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególne pary oraz ustala listę zwycięzców. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności laureatów decyduje łączny czas wszystkich konkurencji.
 6. TERMIN KONKURSU
  9 kwietnia 2013r. w godz. 9.00 - 12.30
 7. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
  Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi ul. Rojna 58c
 8. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 7 lutego 2013 r. pocztą elektroniczną na adres czarpar@sp71.lodz.pl o temacie "Matematyczny czar par".
  W e-mailu proszę o padanie nazwy szkoły, imiona i nazwiska uczestników konkursu, nazwisko, imię oraz telefon kontaktowy nauczyciela zgłaszającego.
  Decyduje kolejność zgłoszeń. Do każdej zgłaszającej się szkoły zostanie wysłane pocztą elektroniczną zawiadomienie o jej udziale (bądź nie) w konkursie.
 9. NAGRODY
  Trzy zwycięskie pary otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
  Przewidywanymi fundatorami nagród są:
  • Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji
  • Wydawnictwa Edukacyjne
  • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 71
  • Prywatni Sponsorzy
 10. UWAGI
  • Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać ważną legitymację szkolną.
  • Uczniowie przynoszą własne przybory do pisania i kreślenia oraz obuwie na zmianę.
  • W czasie obrad jury organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu poczęstunek.
  • Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły organizatora.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej informacji